Algemene voorwaarden

Artikel I. Definities en termen

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Pullz Sport & Lifestyle
Opdrachtgever: Cliënten die door medewerker/ster van Pullz getraind worden.
Opdracht: EMS trainingen, voedingsconsulten, yogalessen, massages
Locatie: Kennemerhof 6 Beverwijk of andere overeengekomen locatie.

Artikel II. Algemeen

1.     De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, trainingen, aanschaf credits en opdrachten en overeenkomsten tussen Pullz en opdrachtgever(s), members en respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2.     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3.     Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

4.     Pullz biedt personal training aan, gebruikmakend van de techniek Electro Muscle Stimulation (EMS), onder begeleiding van een personal trainer.

5.     Om een EMS training of yogales te mogen volgen, is een fysieke toetsing noodzakelijk. Voorafgaand aan een proeftraining en/of bij aanvang van een vervolgtraining of lidmaatschap wordt de fysieke toestand van het betreffende lid geëvalueerd en beoordeeld in relatie tot trainen bij Pullz. Mogelijke risico’s worden besproken met het betreffende lid. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat medewerkers van Pullz geen medische opleiding hebben genoten en om deze reden geen medisch oordeel kunnen vellen over mogelijke lichamelijke risico’s in relatie tot het trainen bij Pullz. Adviezen mogen daarom niet worden beschouwd als medisch advies.

6.     Elk lid (inclusief deelnemers van een proefles) wordt geacht zijn/haar fysieke gesteldheid en eventueel gebruik van medicatie (naar waarheid) te melden, voorafgaand aan de training of yogales. Indien een medewerker niet in staat is om de fysieke gesteldheid te beoordelen, zal altijd worden verzocht om een oordeel van een behandelend arts alvorens de betreffende member of deelnemer proeflessen toegang wordt verleend tot de training.

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie

Opdrachtgever verstrekt Pullz alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

1.     Pullz voert de training uit in het kader van cliënt, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2.     Pullz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken

1.     Cliënt maakt een afspraak met Pullz via telefoon/agenda/boekingssysteem MINDBODY. Pullz behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

2.     Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 4 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 4 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd, dan wordt de training in rekening gebracht.

Artikel VI. Prijzen

1.     Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
2. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel VII. Betaling

1.     De cliënt betaalt via pin vooruit, in termijnen via automatische incasso of contant.
2. Abonnementen betaalt via automatische incasso worden in maandelijkse termijnen geïnd.
3. Automatische incasso’s die geweigerd of gestorneerd worden, worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.
4. Verschuldigde termijnen kunnen ook via pin of overboeking betaald worden.
5. Bij ingebrekestelling van de verschuldigde betaling langer dan 2 weken is Pullz gerechtigd de toegang te weigeren.
6. Het opzegtermijn van een abonnement geldt 1 maand gezien vanaf de eerst volgende nieuwe maand.

Artikel VIII. Aansprakelijkheid

Pullz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pullz is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pullz Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. 

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy

De cliënt voorziet Pullz vóór de eerste afspraak van alle gegevens, waarvan Pullz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen, lessen en afspraken. Pullz neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem.

Pullz behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Pullz zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Client is ervan op de hoogte dat hij/zij wordt opgenomen dmv camera apparatuur in de algemene ruimtes, deze wordt voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

Artikel X. Huisregels Pullz

1.     Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Pullz

2.     De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Pullz. Bij constatering hiervan zal Pullz de cliënt verzoeken het pand te verlaten.

3.     Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van Pullz op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

4.     Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Pullz komt, mag Pullz de client in de training/les weigeren en toch de gehele prijs berekenen.

5.     Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Pullz op te volgen

6.     Cliënten mogen alleen met binnenschoenen de EMS ruimte betreden. In de yogaruimte zijn schoenen verboden.

7.     In de yogaruimte wordt niet gesproken: in deze ruimte dient volledige rust te heersen.

8.     Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Pullz de cliënt hierop aanspreken.

Artikel XI. Verkochte producten

Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel Xll. Onderkleding

Client dient onderkleding bij Pullz aan te schaffen voor de optimale werking van EMS.
Voor het behoudt van het onderkleding dient het op maximaal 30 graden te worden en mag niet in de droger. De onderkleding heeft 1 maand garantie. Voor de yogalessen dient de cliënt zelf voor passende sportkleding te zorgen.

Artikel XIIl. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Pullz. zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pullz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pullz niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Pullz als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel XIII. Rechtskeuze

Tussen Pullz en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

Artikel XIII. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pullz. Pullz moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pullz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pullz en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.